Spring til indhold

Den militære indsats

Ved årsskiftet 2014/15 overtog de afghanske sikkerhedsstyrker det fulde ansvar for at opretholde landets sikkerhed. NATO støtter med træningsmissionen Resolute Support.

Resolute Support Mission

De væsentligste fremadrettede udfordringer i opbygningen af en selvbærende afghansk sikkerhedsstruktur omfatter den videre udvikling af de ministerielle og strategiske niveauer, udviklingen af specialiserede og tekniske kapaciteter som eksempelvis det afghanske luftvåben samt den videre udvikling af sikkerhedsstyrkernes øverste regionale stabe.

Efter afslutningen af ISAF, som havde til formål at skabe sikkerhedsmæssigt grundlag for udvikling og regeringsførelse gennem bekæmpelse af oprørsstyrkerne samt at udvikle de afghanske sikkerhedsstyrker, vil NATO’s operative engagement efter 2014 ske i rammen af Resolute Support-missionen. Resolute Support er en trænings-, rådgivnings- og støttemission, som dels består af en central indsats i Kabul-området rettet mod ministerier, højere læreanstalter, specialiserede militære kapaciteter samt strategiske stabe, dels af indsatser i fire regionale indsatsområder uden for Kabul (ét i nord, ét i syd, ét i øst og ét i vest) møntet på de regionale militære niveauer samt politihovedkvarterer. Formålet er udviklingen af kapable og robuste sikkerhedsinstitutioner, herunder sikkerhedsstyrker under effektiv civil kontrol, som leverer sikkerhed i overensstemmelse med afghansk lov og folkeretten. NATO’s aktiviteter begrænser sig således til træning og rådgivning med fokus på udvikling af systemer og processer. Kun inden for afgrænsede områder – som ikke omfatter kampoperationer eller kamptropper – vil NATO’s styrker eventuelt yde støtte til afghanske sikkerhedsstyrker.

Foto: ISAF
 Foto: ISAF

Det danske biddrag

Danmarks militære bidrag i Afghanistan vil fra 2015 operere inden for rammerne af NATO’s Resolute Support-mission. De bærende principper for udviklingen af den danske militære indsats efter 2014 vil være konsolidering og en ansvarlig videreførelse af den hidtidige indsats. Udviklingen af det danske militære bidrag vil således følge de spor, der er lagt i Afghanistanplanen 2013-2014. Som fastlagt heri er der i 2013 og 2014 sket en løbende tilpasning af det militære engagement – blandt andet til tiden efter 2014. Den danske kamp-, uddannelses- og træningsopgave i Helmand er således afsluttet, og det danske militære bidrag er blevet væsentligt reduceret og fokuseret med henblik på træning og rådgivning.

Tilpasningen af det danske styrkebidrag i 2014 har skabt udgangspunktet for det fremadrettede bidrag i 2015-2017. Trænings- og rådgivningsindsatsen er blevet samlet i Kabul-området, og et større støttebidrag i form af transporthelikoptere vil være indsat ved den tysk-ledede nordlige regionale kommando frem til udgangen af september 2015.

Målsætningen for Danmarks militære indsats vil fremover være at bidrage med efterspurgte trænings-, rådgivnings- og støttekapaciteter, idet indsatsen fleksibelt tilpasses NATO’s og de bidragydende landes behov i lyset af udviklingen på jorden. Udviklingen i styrkebidraget vil således i udgangspunktet afhænge af udviklingen i opgavekomplekset. Efterhånden som opgaver kan afsluttes, vil det samlede bidrag enten blive reduceret eller mindre dele af ressourcerne prioriteret til nye efterspurgte opgaver. Indsatsen fokuseres i og omkring Kabul og i det nordlige Afghanistan. Herved begrænses behovet for at anvende ressourcer til under¬støttelse af geografisk spredte delbidrag.

Behovet for træning, rådgivning og støtte vil i perioden 2015-2017 forventeligt ændre karakter. NATO’s trænings- og rådgivningsaktiviteter rettet mod de regionale militære stabe og politi¬hovedkvarterer forventes at kunne afsluttes omkring udgangen af 2015. Rådgivningsindsatsen på centralt plan rettet mod ministerier og højere stabe vil forventeligt have en længere tids¬horisont og vil eventuelt kunne fortsætte ind i 2017, ligesom den fortsatte udvikling af tekniske kapaciteter – som det afghanske flyvevåben – forventes at kræve en længerevarende indsats.

Ved indgangen til 2015 vil det danske militære bidrag mere konkret bestå af cirka 160 personer fordelt på trænings-, rådgivnings- og støtteopgaver, stabsofficerer ved NATO’s stabe i Kabul-området samt personel til logistisk, administrativ og teknisk understøttelse af bidraget. Efter hjemtagelse af transporthelikopterne vil bidraget bestå af ca. 80 personer.

Trænings- og rådgivningsbidragene

Trænings- og rådgivningsbidragene vil ved indgangen til 2015 omfatte cirka 50 personer fordelt på et fortsat bidrag til den britisk ledede mentoreringsindsats ved det afghanske officersakademi, et fortsat bidrag til NATO’s transitionsstøttekommando for militære uddannelsesinstitutioner i Kabul-området (sikringshold til NATO’s rådgivere samt rådgivere ved forsvarsakademiet og de militære specialskoler), samt et fortsat instruktørbidrag til det afghanske flyvevåben. Et meget begrænset antal (én til to personer) rådgivere/instruktører fra specialoperationsstyrkerne vil eventuelt kunne bidrage til NATO’s fortsatte udvikling af de afghanske specialstyrker.

Støtte- og stabsbidragene

Støtte- og stabsbidragene vil ved indgangen til 2015 omfatte det danske transporthelikopter-bidrag med op til to helikoptere og cirka 80 personer, som er underlagt den tysk-ledede regionale kommando i det nordlige Afghanistan, samt cirka ti stabsofficerer fordelt på NATO’s stabe i Kabul-området. Transporthelikopterbidraget vil være indsat frem til udgangen af september 2015.

Logistisk, administrativ og teknisk understøttelse af biddraget.

Logistisk, administrativ og teknisk understøttelse af bidraget vil omfatte et nationalt støtteelement på cirka 20 personer. Dette bidrags størrelse vil variere afhængigt af situationen, og af hvordan de aktuelle behov udvikler sig. Det forudses i perioder suppleret med personel til varetagelse af specifikke opgaver eksempelvis i forbindelse med afvikling og hjemtagning af bidrag. Personel udsendt i sådanne midlertidige opgaver medregnes ikke i de anførte styrketal.

Fleksibilitet og tilpasning

Løsningen af de mange og komplekse uddannelses- og rådgivningsopgaver vil kræve stor fleksibilitet i de kommende år. NATO vil i den sammenhæng være afhængig af de bidragydende landes vilje og evne til at tilpasse sig udviklingen på jorden. Danmark vil støtte op om indsatsen ved at bevare fleksibiliteten og løbende tilpasse bidraget til de uddannelses-, rådgivnings- og støtteopgaver, der er størst efterspørgsel på.

Omkring årsskiftet 2015/2016 forudses NATO at afslutte den regionale indsats og fokusere aktiviteterne omkring Kabul-området. Hermed afsluttes også den tyske regionale indsats i det nordlige Afghanistan.

Trænings- og rådgivningsindsatsen med udgangspunkt i Kabul-området forudses at fortsætte ind i 2016. Det kan forventes, at NATO’s samlede opgavekompleks løbende reduceres efterhånden, som de afghanske partnere kan overtage flere opgaver på de højere niveauer. Den danske indsats vil tilsvarende kunne reduceres. Opgaverne ved officersakademiet afsluttes i takt med den britisk reduktion, og NATO’s opgave ved transitionsstøttekommandoen for militære uddannelsesinstitutioner forudses afsluttet eller væsentligt reduceret i løbet af 2016. Opbygningen af det afghanske luftvåben samt mentoreringen af specialiserede funktioner i ministerierne og de strategiske stabe kan eventuelt fortsætte ind i 2017, afhængigt af NATO’s overordnede planer. Derudover vil Danmark bidrage til finansiering af kapacitetsopbygning af den afghanske hær, hvilket er beskrevet nærmere. Læs om finansiering af kapacitetsopbygning af den afghanske hær her.