Spring til indhold

Udviklingsindsatsen

Mod en demokratisk, transparent og ansvarlig stat

Det overordnede strategiske mål for udviklingsindsatsen er at hjælpe den afghanske regering og civilsamfundet med udviklingen af en effektiv, demokratisk, transparent og ansvarlig stat, der nyder støtte fra det afghanske folk og fremmer menneskerettighederne med særlig vægt på at styrke uddannelse for alle samt at skabe vækst og beskæftigelse.

I 2015-2017 vil Danmarks hovedfokus være på at give afghanerne den nødvendige støtte og rådgivning til, at de selv kan løfte opgaverne. Det vil være en vanskelig fase, hvor der må forventes tilbageslag – også på områder, som Danmark har prioriteret højt. Tilsvarende må der, trods Danmarks indsats for at forebygge og bekæmpe det, forventes at komme nye sager om korruption.

Læs landeprogrammet for
Afghanistan her
.

Den økonomiske ramme

Den økonomiske ramme for det danske udviklingsengagement i Afghanistan i årene 2013-2017 blev fastlagt politisk i forbindelse med forhandlingerne af Afghanistanplanen 2013-2014. Her blev det besluttet, at målsætningen vil være et gennemsnitligt udbetalingsniveau på 530 millioner kr. per år i perioden 2013-2017.

""

Den forventede udbetaling af dansk udviklingsbistand i Afghanistan 2013-2017 i millioner kroner. Det gennemsnitlige årlige udbetalingsniveau er på 548,9 millioner kroner.

Kilde: Udenrigsministeriet
De danske udviklingsindsatser vil i 2015-2017 fortsat koncentrere sig om:

Hertil kommer en betragtelig støtte til:

Danmark vil desuden fortsat støtte/yde:

Bekæmpelse af korruption

Danmark vil fastholde et stærkt fokus på at forebygge og bekæmpe korruption. På grund af den store fattigdom og de svage statslige institutioner er det ikke muligt at yde bistand i Afghanistan uden risiko for korruption. Danmarks bistand kanaliseres ind i nøje udvalgte projekter og programmer, hvor vi sammen med det øvrige donorsamfund sikrer os, at pengene bliver brugt som aftalt, og hvor der er forsvarlige kontrolprocedurer og revision for at mindske risikoen for korruption og øge mulighederne for at afsløre svindel, hvis det finder sted. Hvis der er uregelmæssigheder, som involverer danske midler, bliver der grebet ind, eksempelvis med tilbageholdelse af midler og krav om afskedigelse eller retsforfølgelse af de ansvarlige.

I 2013 lanceredes den såkaldte "fempunktsplan" for at styrke Danmarks anti-korruptionsindsats i Afghanistan. Planen styrker anti-korruptionssamarbejdet med andre donorer og med de organisationer, som Danmark giver bistand igennem. Initiativet vil også give ny viden om, hvor risikoen for korruption er størst, og hvordan Danmark bedst kan forebygge misbrug, når det efter tilbagetrækningen bliver sværere at følge programmerne tæt. Endelig tager planen højde for, at Danmark fremover kommer til at give stadig mere bistand gennem andre multilaterale organisationer og andre donorer. Der etableres en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsindsatsen. Fempunktplanen kan læses her.

Se også:

Transparency International's korruptionsindeks

International koordination af udviklingsbistanden og Tokyoaftalen

I 2012 indgik de internationale donorer og Afghanistan en form for kontrakt med konkrete gensidige forpligtigelser; Tokyo Mutual Accountability Framework også kendt som Tokyo-aftalen. Til gengæld for donorernes tilsagn om at bidrage til Afghanistans udvikling, skal Afghanistan levere konkrete fremskridt og reformer inden for en række områder, herunder blandt andet overholdelse af menneskerettigheder, afholdelse af valg, god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption. Hensigten med Tokyo-aftalen er også at sætte afghanerne i spidsen for deres egen udvikling og styrke ansvarligheden. Det forudsætter, at pengene kanaliseres gennem de afghanske offentlige budgetter, så de ligesom enhver anden regering selv skal foretage svære prioriteringer og stå til ansvar for anvendelsen over for den afghanske befolkning og donorerne. Donorerne har givet tilsagn om, at 50 % af donormidlerne skal kanaliseres gennem det afghanske nationalbudget, og at 80 % skal være på linje med afghanske prioriteter. Allerede da Tokyoaftalen blev indgået i 2012, levede Danmark op til aftalen. Danmark giver ikke budgetstøtte, men leverer mindst 50 % af støtten som såkaldt on-budget støtte, der er støtte til udvalgte afghanske regeringsprogrammer, hvor det aftales mellem donoren og modtagerlandet, hvad pengene skal bruges til inden for de nationale prioriteter.

Den danske bistand tilrettelægges i samspil med andre donorer og multilaterale organisationer som EU, FN og udviklingsbankerne. Det sikrer, at den danske indsats ikke duplikerer andres bestræbelser, og at der kommer størst mulig samlet effekt af indsatserne. Sikkerhedssituationen indebærer endvidere, at Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Kabul kun har stærkt begrænset mulighed for selv at monitorere programmer uden for Kabul.

Hovedparten af Danmarks bistand vil derfor i 2015-2017 blive givet gennem multilaterale institutioner og trustfonde, især Verdensbanken og FN-systemet. Dermed fortsættes kursen mod en mere multilateral udviklingsindsats, som blev igangsat med Afghanistanplanen 2013-2014. De fleste andre donorer i Afghanistan vil gå i samme retning i de kommende år.

De multilaterale trustfonde giver i tråd med Tokyo-forpligtelserne bistanden inden for rammerne af den afghanske finanslov og Afghanistans nationale udviklingsplaner, som er koordineret med donorerne. De internationale donorer stiller både krav til brugen af donorstøtten og følger op med kontrol og monitorering. Trustfondene har flere ressourcer til at håndtere risici og bedre mulighed for løbende at monitorere indsatserne og forvaltningen, end Danmark har mulighed for ved rent bilaterale udviklingsprogrammer.

Verdensbanken og FN har i kraft af deres størrelse også bedre mulighed for at gå i dybden med forvaltningen af programmerne, herunder eksempelvis sikre at udbuds- og ansættelsesprocedurer følges, hvilket er centralt i forhold til at forhindre korruption. Dertil kommer, at Verdensbanken og FN i det kommende år vil etablere en række regionale kontorer på tværs af landet både for at kunne følge udviklingen på lokalt niveau og for at kunne monitorere resultaterne af indsatserne lokalt.

Den danske udviklingsbistand forudsætter, at den afghanske regering fortsætter med at gøre fremskridt i opfyldelsen af sine tilsagn om beskyttelse af menneskerettigheder, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse i henhold til Tokyo-aftalen. Hvis den afghanske regering ikke leverer fremskridt og lever op til de indgåede aftaler, vil Danmark i samarbejde med andre donorer overveje passende skridt, herunder andre måder at støtte den afghanske befolkning på.